nataliya.amazonka on insee.me

Nataliya Kuznetsova RPS TEAM Photos & Videos on Instagram

@nataliya.amazonka  World deadlift , bench press, armlifting record holder. bodybuilding champion; athlete @1SILA_Team Genopharm&Vertex Team Natakuznetsova7@gmail.com