Different Photos & Videos

1 minute ago

STONE RING COLLECTION✨ (රන් ආලේපිත ස්වර්ණාභරණ | Gold Plated Jewellery | தங்கம் பூசப்பட்ட அணிகலன்கள்) Price Range –Rs. 999/- upwards මිල පරාසය - රු. 999/- ඉහළට விலை வரம்பு - ரூ. 999/- மேலாக • ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් රන් ආලේපිත | Premium Gold Plated | தரமான தங்கம் பூசப்பட்ட • මාස 06 ක වගකීමක් | 6 Months Warranty | 6 மாத உத்தரவாதம் (T&C Apply) • සීමිත කොටස් පමණි | Limited Stocks Only | வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகள் மட்டுமே • Island Wide Cash on Delivery Available | ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට බෙදාහැරීම සිදු කරයි - නිවසටම ගෙන්වාගත් පසු මුදල් ගෙවන්න | நாடளாவிய ரீதியிலான விநியோகம். வீட்டிற்கு பொருட்களை வரவழைத்ததன் பின்னர் பணம் செலுத்தும் வசதி We have rich quality gold plated jewellerys on our store RGI JEWELLERY No. 113, Main Street, Matale. (Near the CDB BANK) Google maps-https://g.co/kgs/QWt6Hd ✆ Hotline – 0766053177 | 0776612311 (සිංහල / தமிழ் / English) Instagram – www.Instagram.com/rosejewllery Whatsapp | Viber – 0776612311 (Messages Only) #Rosegoldimitationjewellery #Rosegold #Looklikegold #GoldplatedJewllery #Stone #Ring #Collection #Gold #imitation #Jewllery #GoldLove #something #different #imitationgold #srilanka #matale

00
3 minutes ago

GENTS STONE RING COLLECTION✨ (රන් ආලේපිත ස්වර්ණාභරණ | Gold Plated Jewellery | தங்கம் பூசப்பட்ட அணிகலன்கள்) Price Range –Rs. 1499/- upwards මිල පරාසය - රු. 1499/- ඉහළට விலை வரம்பு - ரூ. 1499/- மேலாக • ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් රන් ආලේපිත | Premium Gold Plated | தரமான தங்கம் பூசப்பட்ட • මාස 06 ක වගකීමක් | 6 Months Warranty | 6 மாத உத்தரவாதம் (T&C Apply) • සීමිත කොටස් පමණි | Limited Stocks Only | வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகள் மட்டுமே • Island Wide Cash on Delivery Available | ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට බෙදාහැරීම සිදු කරයි - නිවසටම ගෙන්වාගත් පසු මුදල් ගෙවන්න | நாடளாவிய ரீதியிலான விநியோகம். வீட்டிற்கு பொருட்களை வரவழைத்ததன் பின்னர் பணம் செலுத்தும் வசதி We have rich quality gold plated jewellerys on our store RGI JEWELLERY No. 113, Main Street, Matale. (Near the CDB BANK) Google maps-https://g.co/kgs/QWt6Hd ✆ Hotline – 0766053177 | 0776612311 (සිංහල / தமிழ் / English) Instagram – www.Instagram.com/rosejewllery Whatsapp | Viber – 0776612311 (Messages Only) #Rosegoldimitationjewellery #Rosegold #Looklikegold #GoldplatedJewllery #Stone #Ring #Collection #Gold #imitation #Jewllery #GoldLove #something #different #imitationgold #srilanka #matale

00
5 minutes ago

• 😜 •

01
8 minutes ago

STONE RING COLLECTION✨ (රන් ආලේපිත ස්වර්ණාභරණ | Gold Plated Jewellery | தங்கம் பூசப்பட்ட அணிகலன்கள்) Price Range –Rs. 999/- upwards මිල පරාසය - රු. 999/- ඉහළට விலை வரம்பு - ரூ. 999/- மேலாக • ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් රන් ආලේපිත | Premium Gold Plated | தரமான தங்கம் பூசப்பட்ட • මාස 06 ක වගකීමක් | 6 Months Warranty | 6 மாத உத்தரவாதம் (T&C Apply) • සීමිත කොටස් පමණි | Limited Stocks Only | வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகள் மட்டுமே • Island Wide Cash on Delivery Available | ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට බෙදාහැරීම සිදු කරයි - නිවසටම ගෙන්වාගත් පසු මුදල් ගෙවන්න | நாடளாவிய ரீதியிலான விநியோகம். வீட்டிற்கு பொருட்களை வரவழைத்ததன் பின்னர் பணம் செலுத்தும் வசதி We have rich quality gold plated jewellerys on our store RGI JEWELLERY No. 113, Main Street, Matale. (Near the CDB BANK) Google maps-https://g.co/kgs/QWt6Hd ✆ Hotline – 0766053177 | 0776612311 (සිංහල / தமிழ் / English) Instagram – www.Instagram.com/rosejewllery Whatsapp | Viber – 0776612311 (Messages Only) #Rosegoldimitationjewellery #Rosegold #Looklikegold #GoldplatedJewllery #Stone #Ring #Collection #Gold #imitation #Jewllery #GoldLove #something #different #imitationgold #srilanka #matale

00
9 minutes ago

Encara estem de vacances pero dilluns tornarem amb molta il.lussio♡ Estrenarem un munt de marques noves, tenim una varietat super xula i per totes les talles, a mes a mes els preus son genials♡♡♡ us encantará estic segura! Aquesta temporada es diferent♡♡♡♡ @companiafantastica @veromoda_spain @rosalitamcgee_official @frenchretailers @esprit i molts mes #ropaorganica #organicclothes #nordicfashion #different #brand #brands #multibrand #conceptstore #osona #barcelona #girona #bedifferent

30
9 minutes ago

Ma®keting ©hallenges A St®uggle fo® the ©onsume®’s “Hea®t” and Awa®eness in the Attention E©onomy ❤❤❤ Positioning is the ©®eation of the wanted “position” in the awa®eness of ta®get ©onsume®s th®ough the p®esentation of the value–benefit of p®odu©ts/se®vi©es fo® the ©onsume®. Given the fa©t that nume®ous o®ganizations “a®e st®uggling fo® a position” in the awa®eness of ta®get ©onsume®s, togethe® with positioning, diffe®entiation is also simultaneously ne©essa®y. Diffe®entiation is making a diffe®en©e in the value–benefit of p®odu©ts/se®vi©es in ©ompa®ison with ©ompetito®s. So, ©onsume®s a®e in the fo©us of positioning, whe®eas diffe®entiation is fo©used on ©ompetito®s. The impo®tant bases fo® the positioning and diffe®entiation of values a®e as follows: ©ustome® ®elationship ma®keting, so©ial ®elationship ma®keting and ma®keting mix. . . . #marketing #marketingstrategy #customer #branding #heart #attention #personalbranding #lifestyle #life #mindset #business #entrepreneur #businesswoman #businessman #different #target #digitalmarketing #awareness #businessowner #socialmediamarketing #instagrammarketing #leader #leadership #innovation #trend #1 #company #organisation #mission #behavior4branding

40
10 minutes ago

tre foto, una tigre sedata 🐅

71
11 minutes ago

LP WEW!!! Women of Wednesday There is plenty of room for everyone in the world. Enough money, riches, and beauty for all to share. God has made enough for everyone. So let us all begin by sharing it fairly. Anne Frank These two women have proven just that. There is enough to go around. One is not threatened by the other although they are selling the same product. Let them be an example to the rule that there is an infinite supply. Remember there is enough to go around. Then let us celebrate our similarities and know we are uniquely designed and that one doesn't hurt the other. In fact let us remember that we compliment one another an do just THAT!!! #equal #different #successful #BOSS

00
12 minutes ago

As we work towards bringing our another unique eating experience very soon, here are pictures from our first ever pop-up restaurant in 2013. This is the ultimate throwback! . •Pictures 1 & 2- Original bestseller and crowd favorite, I called them “Seafood Nom”. A crispy ball of spicy yumminess filled with shrimps, crabs and a creamy sauce. We should really bring this back! Just look at the filling! •Picture 3 - Invite so dramatic 🤣🤣🤦🏾‍♀️ I really put “Las Gidi” Ugh. •Picture 4 - Fluffy Couscous with a rich and fragrant Moroccan Lamb Tagine. The pieces of lamb were so tender! •Picture 5 - Tom Yum Goong, a hot and sour Thai soup made with shrimps, vermicelli noodles and bean sprouts. . Thankful for growth and persistence in doing what we love. Particularly grateful to @atogunnusi who gave me the space for the pop-up. God bless you! . #PoshNoms #LetsIndulge #Alhamdulilah #Grateful #Throwback #Thursday #TBT # #Growth #PopUp #Excited #NewProductAlert #Pesto #Rosemary #Chilli #SpiceBlends #Innovation #Seasoning #AllPurpose #Food #Spice #Delicious #Different #Versatile #Yum #Perfect

30
13 minutes ago

There's a difference between doing things right and doing the right thing. -Chris Fussell as #Watcher ends this weekend,episodes 14 was filled w/all the clues needed to find the real culprit.it was very intriguing & completely engrossing!👊🏻❤ ep14 started w/a recap of everything,i liked it,it refreshed my memories of all the events from ep1.Chi torturing Jin for delaying the antidote till Jin answered the last question was so suspenseful, #HanSukKyu & #JooJinMo was so daebak on such,the acting was on a different level.Ji scaring to cut Youngkoon(YK) thumbs was nerve wracking,gosh,i screamed as much as Taejoo(TJ) did.Chi calling Ji just at the right was cool,whoa, #ParkHoon did well.Soo & Jaeshik helping the 2 out was good.YK trying to go after Ji was thrilling.at the junkyard,YK provoking all those thugs was great,the fighting scene was just breathtaking,that was #SeoKangJoon one of the bests performance.Chi sending Haeryong to rescue YK was intriguing.TJ & Chi convo was moving,i liked how TJ realized whats wrong w/her actions.YK looking at the medical records was absorbing.TJ joining him in was moving,TJ care for YK since his dad passed was admiring.the 2 at prison asking questions was intruguing.Chi & TJ meeting w/Dongsook was compelling.i liked how the Chi & TJ are now working together for real,they are unstoppable: #KimHyunJoo was fierce on such.Chi,Hae & YK at team's office was great,you would know from that there is something,Chi expression was strong!Ji captured at the hospital was good.his convo w/YK was moving,YK after all knew who killed his mom but as a way of coping,he is repressing it.Hae's daughter talked w/YK was a great twist,so it was Hae who killed YK's mom,daebak,so Chi knew about it too.YK at Hae's house was so thrilling,whoa!is there more culprits aside from him?🤔 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #heosungtae #parkjoohee #action #scream #awesome #life #things #different #livelife #right #do #motivation #kdrama #koreandrama #한국드라마 #드라마 #왓쳐 #strong #quotes #lovelife #actors #great ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ p.s i cant believe its finale week!🤪 - i am not yet ready,whoa!😅 side note:i guessed this is my first #ocn series & im pretty impressed!☺️

10
16 minutes ago

GENTS STONE RING COLLECTION✨ (රන් ආලේපිත ස්වර්ණාභරණ | Gold Plated Jewellery | தங்கம் பூசப்பட்ட அணிகலன்கள்) Price Range –Rs. 1499/- upwards මිල පරාසය - රු. 1499/- ඉහළට விலை வரம்பு - ரூ. 1499/- மேலாக • ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් රන් ආලේපිත | Premium Gold Plated | தரமான தங்கம் பூசப்பட்ட • මාස 06 ක වගකීමක් | 6 Months Warranty | 6 மாத உத்தரவாதம் (T&C Apply) • සීමිත කොටස් පමණි | Limited Stocks Only | வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகள் மட்டுமே • Island Wide Cash on Delivery Available | ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට බෙදාහැරීම සිදු කරයි - නිවසටම ගෙන්වාගත් පසු මුදල් ගෙවන්න | நாடளாவிய ரீதியிலான விநியோகம். வீட்டிற்கு பொருட்களை வரவழைத்ததன் பின்னர் பணம் செலுத்தும் வசதி We have rich quality gold plated jewellerys on our store RGI JEWELLERY No. 113, Main Street, Matale. (Near the CDB BANK) Google maps-https://g.co/kgs/QWt6Hd ✆ Hotline – 0766053177 | 0776612311 (සිංහල / தமிழ் / English) Instagram – www.Instagram.com/rosejewllery Whatsapp | Viber – 0776612311 (Messages Only) #Rosegoldimitationjewellery #Rosegold #Looklikegold #GoldplatedJewllery #Stone #Ring #Collection #Gold #imitation #Jewllery #GoldLove #something #different #imitationgold #srilanka #Matale

00
19 minutes ago

Dad certainly deserves more than a tie indeed so why not knock his socks off with @salon.de.co next Sunday with a 5course Micro Beer Degustation all sourced with 10kms of @salon.de.co she’s gonna be a blast... boutique beers matched to 5courses with the brewers at the table. Who knows which beer is going to be crowned best beer on Dad’s big day. For more info check out the event via eventbrite Father’s Day @salon.de.co #beers #dads #fathers #different #quality #love #passion #delicious #foodie #microbrewing #qld #instagram #brisbanecity @urbanlistbne @gourmandgourmet @brisbanefoodlovers

20
21 minutes ago

Available colours👆👆 💐silk cotton saree with zari weaving 💐contrast blouse 💐Grand zari weaving pallu 🌟🌟pallu colour: rani pink & green ; ajantha blue 🌟🌟 💐free shipping 💐Multiples🤞🤞🤞🤞 💃Grab soon..... @ Srilus @M #fashion #girls #ladies #women #saree #colors #different

00
22 minutes ago

Degustation dinner has been an absolute success, again.. • 5 courses served under the stars, just outside the main room of the eighteen century Residence for only 12 guests! • You will be delighted by the most exquisite locally caught and picked seasonal fish and vegetables, prepared with passion and mastery, and served in the exclusive and romantic setting of the Experience Relais Il Termine, Elba Island.. • Welcome to The Experience Relais & Fishing lodge Il Termine Elba: the most authentic & Exclusive Tuscan Island Experience in every season.. • Web & Live chat: www.iltermineelba.com Email: Info @iltermineelba.com Mobile and WhatsApp: +393887373010 • • • • • • • 🇮🇹🏝🏡🌳🍷🍽☀️🛥🎣🦑🐟 #boutiquehotelstuscany #tobenottoappear #different #experiencerelais #smallluxuryhotels #smallluxuryboutiquehotel #authenticholidays #romantichotel #secretescapes #tailormadeholidays #authentichotels #authentichotelsandcruises #earlysummerescape #relaisandchateaux #exclusiveholidayselba #authenticholidayselba #elbaisland #exclusivehotels #boutiquehotels #TuscanIslandholidays

30
24 minutes ago

Ci sono luoghi che nella #quotidianità diamo per #scontati : li attraversiamo senza osservare attentamente proprio perché vedendoli tutti i giorni è difficile che ci possano #sorprendere...poi una giornata diversa la strana #assenza di qualcosa che di solito c'è ed ecco che quel che non si vede o addirittura appare squallido ti fa tornare sui tuoi #passi aprire l'obbiettivo inspirare a fondo e sognare un luogo #magico There are #places that we take for granted in everyday life: we go through them without observing #carefully because seeing them #everyday is unlikely to #surprise us ... then a #different day the strange absence of something that is usually there and that's what you don't see or even look shabby it makes you go #back on your #steps open the #camera to breathe deeply and #dream of a #magical place #inkwell #blackandwhite #biancoenero #prospective #prospettiva

180
27 minutes ago

💜Guess and Win! - Something’s Coming😁 . 💜GIVEAWAY! - Guess what change we are making and win a free jar of our Rosemary and Chili Pesto. The first person to comment correctly under THIS post wins! Winner would have to arrange to pick up the jar. 💜 . . #PoshNoms #LetsIndulge #Alhamdulilah #Giveaway #WatchThisSpace #Change #Grateful #Excited #NewProductAlert #Pesto #Rosemary #Chilli #SpiceBlends #Innovation #Seasoning #AllPurpose #Food #Spice #Delicious #Different #Versatile #Yum #Perfect #Bestseller #Savory #TestKitchen

10
35 minutes ago

Our signature Experience “Traditional Fishing at sunset” it’s memorable ! And we now have enough live baits for the “sea-wolfs fishing safari”: Night cruising and fishing on the spot at sunrise.. 24 hours of true Adventure ! 🏡 Welcome to The Experience Relais & Fishing lodge Il Termine Elba: the most authentic & Exclusive Tuscan Island Experience in every season.. • Web & Live chat: www.iltermineelba.com Email: Info @iltermineelba.com Mobile and WhatsApp: +393887373010 • • • • • • • 🇮🇹🏝🏡🌳🍷🍽☀️🛥🎣🦑🐟 #boutiquehotelstuscany #tobenottoappear #different #experiencerelais #smallluxuryhotels #smallluxuryboutiquehotel #authenticholidays #romantichotel #secretescapes #tailormadeholidays #authentichotels #authentichotelsandcruises #earlysummerescape #relaisandchateaux #exclusiveholidayselba #authenticholidayselba #elbaisland #exclusivehotels #boutiquehotels #TuscanIslandholidays

50
36 minutes ago

Slightly different version of a crab cake to most I’ve been served. Without breadcrumbs, potato and anything else to fatten it out this 100% lump crab cake was the biz for me served with a delicate mustard seed sauce which complimented but did not overpower the flavour of the crab 🦀. Definitely a claws up from me!. . #crab #crabcakes #shellfish #miamirestaurants #sobe #southbeach #miamisouthbeach #usa #miamispice #eatingout #freshseafood #seafood #different #food #eat #goodfood #tasty #delicious

20
38 minutes ago

In any way, shape or form 🙌 #different

10
39 minutes ago

STONE RING COLLECTION✨ (රන් ආලේපිත ස්වර්ණාභරණ | Gold Plated Jewellery | தங்கம் பூசப்பட்ட அணிகலன்கள்) Price Range –Rs. 999/- upwards මිල පරාසය - රු. 999/- ඉහළට விலை வரம்பு - ரூ. 999/- மேலாக • ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් රන් ආලේපිත | Premium Gold Plated | தரமான தங்கம் பூசப்பட்ட • මාස 06 ක වගකීමක් | 6 Months Warranty | 6 மாத உத்தரவாதம் (T&C Apply) • සීමිත කොටස් පමණි | Limited Stocks Only | வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகள் மட்டுமே • Island Wide Cash on Delivery Available | ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට බෙදාහැරීම සිදු කරයි - නිවසටම ගෙන්වාගත් පසු මුදල් ගෙවන්න | நாடளாவிய ரீதியிலான விநியோகம். வீட்டிற்கு பொருட்களை வரவழைத்ததன் பின்னர் பணம் செலுத்தும் வசதி We have rich quality gold plated jewellerys on our store RGI JEWELLERY No. 113, Main Street, Matale. (Near the CDB BANK) Google maps-https://g.co/kgs/QWt6Hd 📱 Hotline – 0766053177 | 0776612311 (සිංහල / தமிழ் / English) Instagram – www.Instagram.com/rosejewllery Whatsapp | Viber – 0776612311 (Messages Only) #Rosegoldimitationjewellery #Rosegold #Looklikegold #GoldplatedJewllery #Stone #Ring #Collection #Gold #imitation #Jewllery #GoldLove #something #different #imitationgold #srilanka #matale

50
39 minutes ago

The handmade Ride by @pavelvetrov for @missanadesign is available in any colour and any finish / make sure to check out www.designnetwork.at (link in bio) to start telling stories with furniture.

651
50 minutes ago

🐟👀A different point of view... 👀🐟 fishing day with @the_silverside007 💪🏾💪🏾 🎥💥🔝 @hook_eye 🔝💥🎥 shooting the impossible.💪🏾

777
2 hours ago

Wanna look different..? Then all you need is merch from the dopeshelf. Preorder your Tees from dopeshelf now and get flat '30% discount' on your orders. Be different and highlight yourself by wearing our Tees and start loving yourself more.❤❤ . . . . #fashion #tshirt #trending #newbrand #different

220