اقدسيه Photos & Videos

13 hours ago

🙏 زمانيكه پر و سرشار هستيم سخاوتمندانه ببخشيم 🙏 تا زمانيكه خالى مى شويم: وفور خيروبركات روزافزون الهى بسمت مون جارى بشه زمان و محل برگزارى #وركشاپ پرانرژى و پرمحتواى استاد #منصورهمايونى_نژاد بنابه تقاضاى ياوران و اجرايى هاى بزرگوار خيريه #دستهاى_پرمهر فردا چهارشنبه (٢٩/خرداد/١٣٩٨) ساعت: ١٧ تا ٢٠ ( #شمال_تهران ) حدود بلوار آجودانيه مى باشد... علاقمندان به حضور درجلسه فردا مى توانند هم اكنون با سركارخانم #سهيلارحمانى هماهنگ شوند ازطريق اكانت تلگرامى: [email protected] يا شماره تلگرامى و واتس آپ: 8444 118 0913 🙏 يادآورى: تمامى ورودى هاى مالى #كارگاه_آموزشى فردا صرف #امورخيريه مى گردد. 🙏 لطفاً براى توسعه اين امرخير، اين پست را به ساير اعضا، گروه ها و كانال هاى دلخواه تان فوروارد كنيد. سپاس #خيريه_دستهاى_پرمهر #خيرين #آجودانيه #اجودانیه #صاحبقرانيه #اقدسيه #اقدسيه_بلوار_اوشان #اقدسيه_اراج #نياوران #كاخ_نياوران #داراباد #فرمانيه #دارآباد #پاسداران #قيطريه #كاشانك #aghdasieh #niavaran #gheitarieh #sahebgharaniehpalace #sahebgharanieh #bahonar #farmanieh

73
13 hours ago

🙏 زمانيكه پر و سرشار هستيم سخاوتمندانه ببخشيم 🙏 تا زمانيكه خالى مى شويم: وفور خيروبركات روزافزون الهى بسمت مون جارى بشه زمان و محل برگزارى #وركشاپ پرانرژى و پرمحتواى استاد #منصورهمايونى_نژاد بنابه تقاضاى ياوران و اجرايى هاى بزرگوار خيريه #دستهاى_پرمهر فردا چهارشنبه (٢٩/خرداد/١٣٩٨) ساعت: ١٧ تا ٢٠ ( #شمال_تهران ) حدود بلوار آجودانيه مى باشد... علاقمندان به حضور درجلسه فردا مى توانند هم اكنون با سركارخانم #سهيلارحمانى هماهنگ شوند ازطريق اكانت تلگرامى: [email protected] يا شماره تلگرامى و واتس آپ: 8444 118 0913 🙏 يادآورى: تمامى ورودى هاى مالى #كارگاه_آموزشى فردا صرف #امورخيريه مى گردد. 🙏 لطفاً براى توسعه اين امرخير، اين پست را به ساير اعضا، گروه ها و كانال هاى دلخواه تان فوروارد كنيد. سپاس #خيريه_دستهاى_پرمهر #خيرين #آجودانيه #اجودانیه #صاحبقرانيه #اقدسيه #اقدسيه_بلوار_اوشان #اقدسيه_اراج #نياوران #كاخ_نياوران #داراباد #فرمانيه #دارآباد #پاسداران #قيطريه #كاشانك #aghdasieh #niavaran #gheitarieh #sahebgharaniehpalace #sahebgharanieh #bahonar #farmanieh

222
13 hours ago

🙏 زمانيكه پر و سرشار هستيم سخاوتمندانه ببخشيم 🙏 تا زمانيكه خالى مى شويم: وفور خيروبركات روزافزون الهى بسمت مون جارى بشه زمان و محل برگزارى #وركشاپ پرانرژى و پرمحتواى استاد #منصورهمايونى_نژاد بنابه تقاضاى ياوران و اجرايى هاى بزرگوار خيريه #دستهاى_پرمهر فردا چهارشنبه (٢٩/خرداد/١٣٩٨) ساعت: ١٧ تا ٢٠ ( #شمال_تهران ) حدود بلوار آجودانيه مى باشد... علاقمندان به حضور درجلسه فردا مى توانند هم اكنون با سركارخانم #سهيلارحمانى هماهنگ شوند ازطريق اكانت تلگرامى: [email protected] يا شماره تلگرامى و واتس آپ: 8444 118 0913 🙏 يادآورى: تمامى ورودى هاى مالى #كارگاه_آموزشى فردا صرف #امورخيريه مى گردد. 🙏 لطفاً براى توسعه اين امرخير، اين پست را به ساير اعضا، گروه ها و كانال هاى دلخواه تان فوروارد كنيد. سپاس #خيريه_دستهاى_پرمهر #خيرين #آجودانيه #اجودانیه #صاحبقرانيه #اقدسيه #اقدسيه_بلوار_اوشان #اقدسيه_اراج #نياوران #كاخ_نياوران #داراباد #فرمانيه #دارآباد #پاسداران #قيطريه #كاشانك #aghdasieh #niavaran #gheitarieh #sahebgharaniehpalace #sahebgharanieh #bahonar #farmanieh

120
13 hours ago

🙏 زمانيكه پر و سرشار هستيم سخاوتمندانه ببخشيم 🙏 تا زمانيكه خالى مى شويم: وفور خيروبركات روزافزون الهى بسمت مون جارى بشه زمان و محل برگزارى #وركشاپ پرانرژى و پرمحتواى استاد #منصورهمايونى_نژاد بنابه تقاضاى ياوران و اجرايى هاى بزرگوار خيريه #دستهاى_پرمهر فردا چهارشنبه (٢٩/خرداد/١٣٩٨) ساعت: ١٧ تا ٢٠ ( #شمال_تهران ) حدود بلوار آجودانيه مى باشد... علاقمندان به حضور درجلسه فردا مى توانند هم اكنون با سركارخانم #سهيلارحمانى هماهنگ شوند ازطريق اكانت تلگرامى: [email protected] يا شماره تلگرامى و واتس آپ: 8444 118 0913 🙏 يادآورى: تمامى ورودى هاى مالى #كارگاه_آموزشى فردا صرف #امورخيريه مى گردد. 🙏 لطفاً براى توسعه اين امرخير، اين پست را به ساير اعضا، گروه ها و كانال هاى دلخواه تان فوروارد كنيد. سپاس #خيريه_دستهاى_پرمهر #خيرين #آجودانيه #اجودانیه #صاحبقرانيه #اقدسيه #اقدسيه_بلوار_اوشان #اقدسيه_اراج #نياوران #كاخ_نياوران #داراباد #فرمانيه #دارآباد #پاسداران #قيطريه #كاشانك #aghdasieh #niavaran #gheitarieh #sahebgharaniehpalace #sahebgharanieh #bahonar #farmanieh

242
13 hours ago

🙏 زمانيكه پر و سرشار هستيم سخاوتمندانه ببخشيم 🙏 تا زمانيكه خالى مى شويم: وفور خيروبركات روزافزون الهى بسمت مون جارى بشه زمان و محل برگزارى #وركشاپ پرانرژى و پرمحتواى استاد #منصورهمايونى_نژاد بنابه تقاضاى ياوران و اجرايى هاى بزرگوار خيريه #دستهاى_پرمهر فردا چهارشنبه (٢٩/خرداد/١٣٩٨) ساعت: ١٧ تا ٢٠ ( #شمال_تهران ) حدود بلوار آجودانيه مى باشد... علاقمندان به حضور درجلسه فردا مى توانند هم اكنون با سركارخانم #سهيلارحمانى هماهنگ شوند ازطريق اكانت تلگرامى: [email protected] يا شماره تلگرامى و واتس آپ: 8444 118 0913 🙏 يادآورى: تمامى ورودى هاى مالى #كارگاه_آموزشى فردا صرف #امورخيريه مى گردد. 🙏 لطفاً براى توسعه اين امرخير، اين پست را به ساير اعضا، گروه ها و كانال هاى دلخواه تان فوروارد كنيد. سپاس #خيريه_دستهاى_پرمهر #خيرين #آجودانيه #اجودانیه #صاحبقرانيه #اقدسيه #اقدسيه_بلوار_اوشان #اقدسيه_اراج #نياوران #كاخ_نياوران #داراباد #فرمانيه #دارآباد #پاسداران #قيطريه #كاشانك #aghdasieh #niavaran #gheitarieh #sahebgharaniehpalace #sahebgharanieh #bahonar #farmanieh

60
13 hours ago

🙏 زمانيكه پر و سرشار هستيم سخاوتمندانه ببخشيم 🙏 تا زمانيكه خالى مى شويم: وفور خيروبركات روزافزون الهى بسمت مون جارى بشه زمان و محل برگزارى #وركشاپ پرانرژى و پرمحتواى استاد #منصورهمايونى_نژاد بنابه تقاضاى ياوران و اجرايى هاى بزرگوار خيريه #دستهاى_پرمهر فردا چهارشنبه (٢٩/خرداد/١٣٩٨) ساعت: ١٧ تا ٢٠ ( #شمال_تهران ) حدود بلوار آجودانيه مى باشد... علاقمندان به حضور درجلسه فردا مى توانند هم اكنون با سركارخانم #سهيلارحمانى هماهنگ شوند ازطريق اكانت تلگرامى: [email protected] يا شماره تلگرامى و واتس آپ: 8444 118 0913 🙏 يادآورى: تمامى ورودى هاى مالى #كارگاه_آموزشى فردا صرف #امورخيريه مى گردد. 🙏 لطفاً براى توسعه اين امرخير، اين پست را به ساير اعضا، گروه ها و كانال هاى دلخواه تان فوروارد كنيد. سپاس #خيريه_دستهاى_پرمهر #خيرين #آجودانيه #اجودانیه #صاحبقرانيه #اقدسيه #اقدسيه_بلوار_اوشان #اقدسيه_اراج #نياوران #كاخ_نياوران #داراباد #فرمانيه #دارآباد #پاسداران #قيطريه #كاشانك #aghdasieh #niavaran #gheitarieh #sahebgharaniehpalace #sahebgharanieh #bahonar #farmanieh

220
13 hours ago

براى اطلاع از قيمت و سفارش آنلاين 📥به دايركت مراجعه كنيد. عرضه و توليد تم هاى تولد🎉،انواع بادكنك هاى هليوم🎈🎊،عروسك،بگ،اسباب بازى 🎁🤗😍🚚تحويل سريع درب منزل🚚 شعبه يك:اقدسيه،مركز خريد صاحبقرانيه شعبه دو:فرشته،خ بوسنى هرزگوين،مجتمع تجارى مينياتور تماس باشعبه اقدسيه:٢٢٢٩٦٤٨٩☎️ تماس با شعبه فرشته:٢٢٢١٨٨٣٧ تماس با مديريت:٠٩١٢٢٨٥١٩١٠📱 ⏰ساعت كارى شعب از ١٠ صبح تا ٩ شب #تم #تولد #بادكنك #هليوم #گيفت #دخترونه #پسرونه #سورپرايز #لاكچرى #كادو #اسباب_بازى #اقدسيه #تهران #فرشته #كيك #تولد #پارتى #gift #luxery #surprise #balloon #party #fun #partyshop #kids #birthday #love #balloons

330
16 hours ago

آیا تا بحال در چهار انگشت اول خود حس گزگز و مور مور را تجربه کرده اید؟ اگر شما یکی از افرادی باشید که در شغل یا در کار های روزانه ی خود استفاده ی زیادی از دست خود می کنید، ممکن است با این حس ها آشنایی داشته باشید.  این حس ناشی از تحت فشار قرار گرفتن عصبی در محل باریکی در مچ شما، اتفاق می افتد. این سندروم همچنین به سندروم تایپیست ها نیز معروف است! این سندروم نسبتا شایع است و خانم ها را ۲ برابر بیشتر از آقایان درگیر می کند. بیشتر افراد درگیر میانگین سنی ۵۴ سال را دارند. درمان ارتوزی این سندرم شامل اسپیلنت هایی است که بتوانند مچ را صاف نگه دارند و کمک می کنند مفصل کمتر حرکت کند. در نتیجه به مرور فشار از روی دست کاسته شده و بهبودی مشاهده می شود. کلینیک ارتوپدفنی یاراطب, اقدسیه, نرسیده به میدان ارتش,ساختمان نارسیس,طبقه 4,واحد402, تلفن تماس: 02126452148 #یاراطب #کلینیک #مچ_بند #مچ_بند_طبی #مچ_بند_آتل_دار #ارتوز #اسپیلنت #مچ_درد #سندرم_تونل_کارپال #سندرم #تایپیست #توانبخشى #گزگز #اقدسيه #بلوارارتش #carpal_tunnel_syndrome #cts #orthosis #spilent #clinic #aghdasiyeh #rehabilitation

400
20 hours ago

چای سبز چای سبز یکی از سالم‌ترین انواع نوشیدنی در روی زمین است؛ که دارای مقادیر بالای کافئین بوده که بهبود هوشیاری و خلق و خوی کمک می‌کند. __________________________________ #لاغری #تناسب_اندام #اقدسيه #رژیم_لاغری #ورزشی_زنانه #ورزش #باشگاه #زنان #لاغری #لاغری_شکم #خوشگل #ورزشی #تغذیه #تغذیه_سالم #mihabodytec #sport #niavaran #aghdasieh #تابستان #کاهش_وزن #کاهش_سایز #رژیم #دخترونه #عروس #زیبایی #پوست #ورزشکاران #نیاوران #اندرزگو

450
20 hours ago

Dan Hi, I’m Dan from BBC Learning English and today I’m going to talk to you about person and persons, people and peoples. A person is a human man, woman, or child. It is a singular countable noun. There was one person at the door. The plural of person is people. It refers to a group or a number of human beings. It is a plural countable noun. There were three people at the door. So how about persons? Persons is a plural countable noun. It's similar to people, but it's considered more polite and more formal. It’s most often seen written down. This lift can hold a maximum of 15 persons. And peoples? Peoples is the countable plural form of people and comes from the other meaning of people. People can mean nation. The Aztecs were a people that lived in the Americas. Or, there are many peoples living on the Earth. They are all human - so far.

2241
1 day ago

Sian Hi, I'm Sian for BBC Learning English. And today, we're going to look at the difference between raise and rise. So raise and rise both refer to something going up, but there's a difference in how we use them. Raise always needs a direct object – so if you raise something, you move it up. For example: I raise my eyebrows when I'm surprised! And it doesn't have to be literal – so: The government plan to raise taxes. Don't forget this is a regular verb, so the past and past participle are both raised. But with rise, there's no direct object. So if something rises, it goes up or increases by itself. The sun rises at 6 a.m. at the moment. Careful, this is an irregular verb so the past is rose and the past participle is risen.

2511
1 day ago

تخم مرغ بدون شک تخم مرغ یک غذای خوشمزه و سالم است. اما متاسفانه در سر میز صبحانه ما ایرانی‌ها کمتر دیده می‌شود چرا که در مورد اهمیت آن کمتر اطلاع داریم. مطالعات نشان می‌دهد خوردن تخم مرغ به عنوان یک صبحانه رژیمی احساس سیری را در شما زیاد کرده و مانع از خوردن زیاد غذا در وعده بعدی می‌شود که همین مساله به لاغری و کنترل انسولین کمک خواهد کرد. __________________________________ #لاغری #تناسب_اندام #اقدسيه #رژیم_لاغری #ورزشی_زنانه #ورزش #باشگاه #زنان #لاغری #لاغری_شکم #خوشگل #ورزشی #تغذیه #تغذیه_سالم #mihabodytec #sport #niavaran #aghdasieh #تابستان #کاهش_وزن #کاهش_سایز #رژیم #دخترونه #عروس #زیبایی #پوست #ورزشکاران #نیاوران #اندرزگو

551
1 day ago

‎⚜️آپارتمانى مشابه خانه ويلايى ————————————— ‎🔺شركت مهندسين مشاور اميران🔻 . ‎▫️لوكيشن: دروس، يارمحمدى ‎(خيابان يار محمدى، به دليل مشجر بودن و عرض گذر بالا و هم چنين وجود ساختمان هاى فوق العاده لوكس با نماهاى كلاسيك و يا مدرن، به عنوان بهترين خيابان دروس شناخته مى شود. . . . ‎▫️٣٦٥متر ٤ خواب (٢ خواب مستر) . ‎♦️تكواحدى . ‎▫️آشپزخانه فول فرنيش برند BOSCH . ‎▫️لابى مجلل | سالن اجتماعات با شكوه . ▫️▫️▫️ ‎نقشه فوق العاده مهندسى | نور دلنشين از ٣ جهت . ‎▫️متريال اروپايى . . ‎♦️اين سازه توسط يكى از سازندگان ‎معتبر منطقه ساخته شده و جزييات ، تاسيسات ساختمان فوق العاده استثنايى مى باشد. ‎. ♦️زيرا اعتقاد بر اين است كه جزييات، زندگى ما را تغيير مى دهد . ‎▫️سازه هوشمند با تمام تجهيزات مربوطه . ————————- . ‎♦️مشاور اختصاصى منطقه دروس . ‎مهندس اميرى | ٠٩١٢٩٤٨٩١٧٨ . . . . . . ‎ #لواسان #آپارتمان_فروشی #خريد_ويلا #amiranofficedesign #آپارتمان_لوکس #خريد_ملك #خريد_آپارتمان #خريد_خانه #آپارتمان #دروس #فرمانيه #زعفرانيه #اقدسيه #نياوران #رهن_اجاره_آپارتمان #فروش_آپارتمان #فروش_خانه #املاك_تهران #املاك #مسكن_تهران #realestate #design #renovation #amlak #amlak_tehran #luxuryhomes #خانه_لوكس #ويلا

372
1 day ago

. 🌸 _____________________________________________ 🌀تسهيلگر: خانم مينا حبيب نژاد (كارشناس علوم تربيتي) ______________________________________________ 🌼💸 هزينه كارگاه : ٣٠هزارتومان _____________________________________________ شماره هاي رزرو: ٢٢٤٤٥٢٥٣ -٢٢٤٤٩٦٩٥ . ☎️شماره ي رزرو مستقيم : ٠٩١٢٧٦٣٥٧٦٨ ____________________________________________ 📍محل برگزاري كارگاه: ميني سيتي ،شهرك ابوذر ،كوچه روزبهاني ،پلاك ١١ (مهدكودك ماه و ستاره) _____________________________ #سوهانك #لاله #ابوذر #شهرك_كوثر #شهرك_شهيد_محلاتي #شهرك_قائم #باغ_ارغوان #لواسانات #اقدسيه #نياوران #اتوبان_ارتش_شرق #آتي_ساز #مهد_كودك #كارگاه_مادر_كودك_روانشناسي #مادر_كودك #كتابخواني_باهم #كتابخواني_براي_كودكان #چسبندگي_عاطفي #مينا_حبيب_نژاد #كودك #كودك_شاد #كارگاه_روانشناسي_مادر_كودك #مهد_كودك_ماه_ستاره 🌙🌟

220
1 day ago

. هیچ میدونستین همه اشخاص با هر سنی می تونن این ورزش رو انجام بدن؟ 👵🏼👩🏻 هیچ میدونستین این ورزش بدون عوارض هست؟!🤔 یا اینکه این دستگاه کمک میکنه تا اگر مشکل در استخوان یا عضلات دارید بهبود پیدا کنه؟!🤩 یا اینکه اگر چاق هستید و عجله دارید برای لاغری خیلی زود تر به نتیجه میرسی؟ 🏃🏻‍♀️ این همه مزایا آیا باز هم ورزش دیگه انتخاب شماست؟؟ 🤷🏻‍♀️ __________________________________ #لاغری #تناسب_اندام #اقدسيه #رژیم_لاغری #ورزشی_زنانه #ورزش #باشگاه #زنان #لاغری #لاغری_شکم #خوشگل #ورزشی #تغذیه #تغذیه_سالم #mihabodytec #sport #niavaran #aghdasieh #تابستان #کاهش_وزن #کاهش_سایز #رژیم #دخترونه #عروس #زیبایی #پوست #ورزشکاران #نیاوران #اندرزگو

542
2 days ago

Tom Hi everybody! Tom here from BBC Learning English. Today I'm going to explain the difference between to steal and to rob. Both to steal and to rob mean 'to take something without permission'. To steal focuses on the object or the thing which is taken. For example: Hey! Somebody just stole my phone. Rob focuses on the victim of the crime. For example: The men robbed a bank last night. I wouldn't say: Someone robbed my phone. I would say: They robbed me and stole my phone.

1931
2 days ago

#تغذیه_با_۲۵دقیقه بهترین زمان صرف غذا معتدل ترین ساعت روز که معمولاً در زمستان میانه روز و در تابستان هم خنک ترین زمان است. طبیعت غذای زمستانی بهتر است سرد نباشد و تابستان هم بهتر است که گرم نباشد که این مسئله در فرهنگ ما هم بود. معمولا تابستان مردم آب دوغ خیار زیاد می خوردند که خنک بوده و زمستان هم بیشتر غذای گرم مثل آبگوشت و .. مصرف می کردند به این خاطر که گرم بود. بهترین زمان خوردن شام بهتر است شام را در ساعات اولیه شب صرف کنید مثلا در بازه ساعت 19 تا 20. ___________________________________________ #لاغری #تناسب_اندام #ميهابادي_تك #اقدسيه #اندام_زيبا #رژیم_لاغری #ورزشی_زنانه #اقدسیه #عشق #باشگاه #والیبال #زنان #لاغری #لاغری_شکم #شکم #خوشگل #تغذیه #تغذیه #تغذیه_سالم #mihabodytec #ems #start #bodypositive #bootyfordays #sport #niavaran #aghdasieh

410
2 days ago

براى اطلاع از قيمت و سفارش آنلاين 📥به دايركت مراجعه كنيد. عرضه و توليد تم هاى تولد🎉،انواع بادكنك هاى هليوم🎈🎊،عروسك،بگ،اسباب بازى 🎁با مناسب ترين قيمت و بهترين كيفيت🤗😍🚚تحويل سريع درب منزل🚚 شعبه يك:اقدسيه،مركز خريد صاحبقرانيه شعبه دو:فرشته،خ بوسنى هرزگوين،مجتمع تجارى مينياتور تماس باشعبه اقدسيه:٢٢٢٩٦٤٨٩☎️ تماس با شعبه فرشته:٢٢٢١٨٨٣٧ تماس با مديريت:٠٩١٢٢٨٥١٩١٠📱 ⏰ساعت كارى شعب از ١٠ صبح تا ٩ شب #تم #تولد #بادكنك #هليوم #گيفت #دخترونه #پسرونه #سورپرايز #لاكچرى #كادو #اسباب_بازى #اقدسيه #تهران #فرشته #كيك #مهمونى #هليوم #gift #luxery #surprise #balloon #party #fun #partyshop #kids #birthday #love

712
3 days ago

فحش دادن کودکان در سن ۲ تا ۳ سالگی کودک بدون اینکه مفهوم الفاظ را بداند ، ممکن است این کلمات را به زبان بیاورد ، برخورد خشن، خندیدن یا تعجب کردن ،می تواند موجب تشدید این رفتار شود. فحش دادن کودک در این سن دوره ای است و بهترین برخورد نادیده گرفتن است. در کودکان بالای چهار سال باید به کودک آموزش داد که خود را کنترل کند و به جای فحش دادن، ناراحتی اش را بیان کند .همچنین می توانید برای این رفتار عواقب و محرومیت هایی در نظر بگیرید، مثلا کارتونی که دوست دارد نبیند، یا جایی که دوست دارد، نرود. #كلبه_شكلاتي #مهدكودك #مهد #كودك #كودكان #كودكستان #بازي #شادي #تفريح #فرمانيه #اقدسيه #آجودانيه #نياوران #كامرانيه #ديباجي #ديباجي_شمالي #ديباجي_جنوبي #

631
3 days ago

خورشت شاهى قورمه و شاهى قيمه لئو شبيه خوشت هاى هندى هستش كه با ادويه هاى مخصوص پخته مى شود و شما عزيزان مى تونيد با مرغ يا گوشت سفارش بديد، پيشنهاد مى كنيم حتما امتحان كنيد . ‎‏‎كيترينگ شبانه لئو. شبها از ساعت ٢٢:٣٠ الى ٤ بامداد. تلفن هاى تماس 0910 467 9 467 0910 469 7 469 ‎‏ ‎مرد_تنهاي_شب #پخش_غذاي_شبانه # #٢٤_ساعته #قابل_توجه_شب_زنده_داران #ماست_بوراني_غذاي_سالم_سالادشيرازى #غذاي_ايراني_سنتي_فرنگي #غذا_شبانه #كل_تهران #زعفرانيه_ويژه #كبابهاى_طعمدار #جوجه_بااستخوان #سعادت_اباد #شهرك_غرب #رستوران_گردي #شبانه #كجاچى_بخوريم #رستوران #كافه_گردي #آشپزخانه_شبانه ‎‏‎ #ولنجك #فرمانيه #نياوران #كامرانيه #سعادت_آباد #فرشته #الهيه #اندرزگو #جردن #اوين_دركه #بوكان #اقدسيه

1213
3 days ago

خورشت شاهى قورمه و شاهى قيمه لئو شبيه خوشت هاى هندى هستش كه با ادويه هاى مخصوص پخته مى شود و شما عزيزان مى تونيد با مرغ يا گوشت سفارش بديد، پيشنهاد مى كنيم حتما امتحان كنيد . ‎‏‎كيترينگ شبانه لئو. شبها از ساعت ٢٢:٣٠ الى ٤ بامداد. تلفن هاى تماس 0910 467 9 467 0910 469 7 469 ‎‏ ‎مرد_تنهاي_شب #پخش_غذاي_شبانه # #٢٤_ساعته #قابل_توجه_شب_زنده_داران #ماست_بوراني_غذاي_سالم_سالادشيرازى #غذاي_ايراني_سنتي_فرنگي #غذا_شبانه #كل_تهران #زعفرانيه_ويژه #كبابهاى_طعمدار #جوجه_بااستخوان #سعادت_اباد #شهرك_غرب #رستوران_گردي #شبانه #كجاچى_بخوريم #رستوران #كافه_گردي #آشپزخانه_شبانه ‎‏‎ #ولنجك #فرمانيه #نياوران #كامرانيه #سعادت_آباد #فرشته #الهيه #اندرزگو #جردن #اوين_دركه #بوكان #اقدسيه

1351
3 days ago

مجموعه ۲۵ دقیقه اقدسیه ویژه بانوان 👩🏻 همه روزه از صبح تا عصر ☀️🌙 با جدید ترین تکنولوژی روز وزرشی دنیا 🌍 تمرین با دستگاه میها بادی تک ساخت کشور آلمان 🇩🇪 ___________________________________________ #لاغری #تناسب_اندام #ميهابادي_تك #اقدسيه #اندام_زيبا #رژیم_لاغری #ورزشی_زنانه #اقدسیه #عشق #باشگاه #والیبال #زنان #لاغری #لاغری_شکم #شکم #خوشگل #تغذیه #تغذیه #تغذیه_سالم #mihabodytec #ems #start #bodypositive #bootyfordays #sport #niavaran #aghdasieh

446
3 days ago

فيلر و تزريق ژل لب طبيعي كلينيك پزشكى و زيبايى The Beauty Touch ‎آماده ارائه خدمات تخصصى به شما دوستداران زيبايى مى باشد. ———————————————————— . . ☎️021-22285555 ☎️021-22284733 📲09194632885 📍Tehran,Niavaran . . ‎ #زاويه_فك #زاويه_سازي_صورت #ژل_لب #ژل_گونه #فيلر_لب #لاغري_شكم #سلولیت #تناسب_اندام #سلامت_پوست #سلامت_مو #تخفيف #آفر #نياوران #فرمانيه #اقدسيه #پيلينگ #ميكرونيدلينگ #ليفت_صورت #ليفت #كربن_تراپى #ميكروبليدينگ #جوانسازي #زيبايي_پوست #زيبايي_مو #مزوتراپي #پاكسازي #tattooremoval #فيشيال #مزوتراپی #پاك_كردن_تتو #

201
3 days ago

فيلر و تزريق ژل لب طبيعي كلينيك پزشكى و زيبايى The Beauty Touch ‎آماده ارائه خدمات تخصصى به شما دوستداران زيبايى مى باشد. ———————————————————— . . ☎️021-22285555 ☎️021-22284733 📲09194632885 📍Tehran,Niavaran . . ‎ #زاويه_فك #زاويه_سازي_صورت #ژل_لب #ژل_گونه #فيلر_لب #لاغري_شكم #سلولیت #تناسب_اندام #سلامت_پوست #سلامت_مو #تخفيف #آفر #نياوران #فرمانيه #اقدسيه #پيلينگ #ميكرونيدلينگ #ليفت_صورت #ليفت #كربن_تراپى #ميكروبليدينگ #جوانسازي #زيبايي_پوست #زيبايي_مو #مزوتراپي #پاكسازي #tattooremoval #فيشيال #مزوتراپی #پاك_كردن_تتو #

210
3 days ago

به گزارش اقتصاد نيوز به نقل از ايسنا،ارديبهشت ماه بازار مسكن در پايتخت بالاترين نرخ رشد از سال ٩٢ را لمس كرد. طبق آمار بانك مركزي ميانگين قيمت شهر تهران در ارديبشت ماه سال جاري به متري ١٢ميليون و ٦٧٠هزار تومان رسيد كه نسبت به سال قبل ١١٢٪؜ رشد كرده و نسبت به ماه قبل ١٢/٥ ٪؜ رشد كرده است.بدنبال آن طبق آمار اتحاديه ٢٠روز ابتدايي خرداد ماه معاملات ٦١٪؜ كاهش پيدا كرده. كارشناسان بيان ميكنند كه افت شديد معاملات انتظارات تورمي در بازار مسكن را به حداقل رسانده كه در ماه هاي آينده كند ميشود و در بعضي مناطق به صفر هم خواهد رسيد. محمد نوروزي ٧٢-١٧-٢٨٨-٠٩١٢ @maskanonline_ @maskanonline_ @maskanonline_ @maskanonline_ #مشاركت #ملك #ساختمان #ساختمانسازی #خريد #فروش #فروش_آپارتمان_تهران #مسكن_آنلاين #رهن #اجاره #خانه #كلنگي #كلنگي_تهران #اطلاعات_عمومي #اطلاعات_ملكي #معماري_مدرن #تهران #شميران #شميرانات #نياوران #فرمانيه #كامرانيه_شمالى #اقدسيه

1083
3 days ago

#تغذیه_با_۲۵دقیقه این سالاد یکی از کم کاری‌ترین غذاهایی است که می‌توانید بعنوان ناهار رژیمی میل کنید. در عین حال شما با این غذای کم کالری به خوبی سیر خواهید شد. علاوه بر این‌ها، گفته می‌شود برخی از فلفل‌ها از جمله فلفل هالاپینو، قدرت در هم شکستن چربی‌ها را دارند. بنابراین می‌تواند گزینه خوبی برای یک غذای تند و سالم باشند. برای تهیه سالاد اسپایسی مرغ به مواد زیر نیاز است: ۱ پیمانه سینه مرغ بدون پوست تکه شده ۱ قاشق غذاخوری آبلیمو تازه ۴ قاشق چایخوری خردل ½ فلفل هالاپینو خرد شده ½ ساقه کرفس خرد شده فلفل سیاه به میزان دلخواه ۱ پیمانه اسفناج برای تهیه این غذا ابتدا سینه مرغ را بپزید. سپس آن را با سایر مواد ترکیب و بعنوان یک ناهار رژیمی خوشمزه و سالم میل کنید. سالاد مرغ ۲۶۶ کالری دارد. ___________________________________________ #لاغری #تناسب_اندام #ميهابادي_تك #اقدسيه #اندام_زيبا #رژیم_لاغری #ورزشی_زنانه #اقدسیه #عشق #باشگاه #تناسب_اندام #زنان #لاغری #لاغری_شکم #شکم #خوشگل #تغذیه #تغذیه #تغذیه_سالم #mihabodytec #ems #start #bodypositive #bootyfordays #sport #niavaran #aghdasieh

543
3 days ago

‼️خدمت شما فالورهاى عزيز لازم دونستم توضيح بدم در مورد جوايز قرعه كشى سوال كرده بوديد در دايركت كه اين آفر ها ٥٠٪؜ چه مقدار تخفيف هستش، براى اين هفته بوتاكس نورونكس كره ٤٠٠ ت هست با تخفيف خدمتتون ٢٠٠ ت ارائه ميشه ، ممنون از اينكه مارو همراهى ميكنيد در اين قرعه كشيها🌹🌹🌹 ⭐️خدمات مرکز تخصصی لیزر و زیبایی لیانا ♦️لیزر موهای زائد ♦️تزریق ژل ♦️ بوتاکس ♦️نخ لیفت، هایفو ♦️پلاسما تراپی ♦️مزوتراپی، میکروپیگمنتیشن ♦️ میکرونیلدینگ، میکرودرم خب دوستان گل شما با تگ كردن پنج نفر از دوستانتون در زير اين پست (دقت كنيد پنج نفر) در اين قرعه كشى شركت ميكنيد هر هفته يكي از خدمات ليانا براتون داخل قرعه كشى قرار ميديم شانستون رو امتحان كنيد 😉🌹 ✅برای مشاوره رایگان و تایین وقت با شماره های زیر تماس بگیرید . . . ☎️ 02126153651 02126155284 02122297905 . . . . . . . #زيبايي #زيبايي_پوست #بوتاکس_صورت #كلينيك #زاویه_فک #ژل_لب #ليزر_مو #تهران #اقدسيه #مسابقه #بوتاكس_مصپورت #الكساندرايت

1.1k163
4 days ago

ترميم ولاك ساده #ترميم ناخن دست #كاشت ناخن #كاشت دو شست پا #پديكور حرفه اي #مانيكور ويژه #كوكتل هاي درماني #پارافين تراپي #اقدسيه #ازگل #ميني سيتي #اراج #گلزار #فرمانيه #نياوران #ژليش دست #اجودانيه #اختياريه #پاسداران #كامرانيه #قيطريه #اندرزگو #دپارتمان تخصصي ناخن #زيبايي #ناخن # استفاده از مواد با كيفيت #اموزش ناخن #اموزش تخصصي

230
4 days ago

دابلو برای رفع چین و چروک پوست تکنولوژی های دیگر مانند لیزر و RF (رادیو فرکانسی) چند سالی است که برای لیفتینگ پوست صورت استفاده میگردد که در جدیدترین این تکنیک ها و مدل ها به میتوان به لیزرهای فرکشنال وپس از آن RFهای مونوپولار وفرکشنال سوزنی اشاره کرد که درنوع خود پیشرفت بزرگی محسوب میشوند. اساس کار همه این دستگاه ها تخریب ساختار قدیمی کلاژن ها و تحریک کلاژن سازی جدید از راه ایجاد گرمای موضعی در بافت مورد نظر می باشد. ولی مشکل اینجاست کلاژن ها در دمایی خاص (در حدود 70تا60) درجه تخریب و بازسازی می شوند و انرژی دستگاه برای رسیدن به داربست کلاژن و الاستین زیر پوست باید از سطح پوست يعنى اپی درم گذر کند که رساندن حرارت در این دما به آنها موجب تخریب سطحی پوست هم میگردد ، پس بنابراین سطح پوست دچار قرمزی ، زخم و تورم می گردد که این یکی از عوارضی است که باعث می شود تعداد زیادی از متقاضیان از انجام این روشها صرفه نظر کنند ، زیرا ظاهر شدن این علائم فارغ از عوارض احتمالی آن نشان میدهد که روی صورتشان کاری انجام شده است . دستگاه دابلو تکنولوژی بسیار جدیدی به نام هایفو (HIFU (High Intensity Focused Ultrasound را در خود ارائه و جمع آوری کرده است که این دو معضل را با استفاده از اصول اولیه فیزیک و با تکنولوژی بسیار پیشرفته ای مرتفع کرده است . در دستگاه دابلو و با استفاده از روش هایفو نتیجه ی مطلوب با کمترین عارضه و درد و در کمترین زمان ممکن حاصل می گردد. پزشكى و زيبايى The Beauty Touch ‎آماده ارائه خدمات تخصصى به شما دوستداران زيبايى مى باشد. ———————————————————— . . ☎️021-22285555 ☎️021-22284733 📲09194632885 📍Tehran,Niavaran . . ‎ #زاويه_فك #زاويه_سازي_صورت #ژل_لب #ژل_گونه #فيلر_لب #لاغري_شكم #سلولیت #تناسب_اندام #سلامت_پوست #سلامت_مو #تخفيف #آفر #نياوران #فرمانيه #اقدسيه #پيلينگ #ميكرونيدلينگ #ليفت_صورت #ليفت #كربن_تراپى #ميكروبليدينگ #جوانسازي #زيبايي_پوست #زيبايي_مو #مزوتراپي #پاكسازي #tattooremoval #فيشيال #مزوتراپی #پاك_كردن_تتو #

200
4 days ago

زیبایی چهره با دابلو زیبایی چهره همیشه جزو نگرانی های نوع بشر بوده و هست . بیشتر اشخاص برای زیباتر کردن و یا زیباتر نشان دادن خود از هر روشی استفاده میکنند که سهم خانم ها در این مورد بسیار چشمگیرتر از آقایان است. جوان نگه داشتن پوست صورت و بدن و یا رفع چین و چروک و جوانسازی مجدد آن همواره مورد نظر زنان و دختران در همه دنیا بوده است. کلاژن سازی پوست با روش های مختلف این آرزوی دیرینه بشر را برای جوانسازی و زیبا نگه داشتن پوست را تحقق بخشیده است. از سالیان گذشته تا کنون روش های مختلفی برای رفع چین و چروک، افتادگی و شل شدگی پوست صورت و بدن مورد استفاده پزشکان و متخصصان زیبایی قرارگرفته است که جراحی لیفتینگ پوست صورت از موثرترین این روشهاست . این جراحی بسیار دشوار و پر خطر است و می تواند دارای عوارض زیادی باشد . دوره نقاهت آن طولانی است و جای بخیه وسیعی روی محل برش پوست باقی می گذارد . این جراحی در حال حاضر فقط برای افتادگی های شدید پوست توصیه میگردد كلينيك پزشكى و زيبايى The Beauty Touch ‎آماده ارائه خدمات تخصصى به شما دوستداران زيبايى مى باشد. ———————————————————— . . ☎️021-22285555 ☎️021-22284733 📲09194632885 📍Tehran,Niavaran . . ‎ #زاويه_فك #زاويه_سازي_صورت #ژل_لب #ژل_گونه #فيلر_لب #لاغري_شكم #سلولیت #تناسب_اندام #سلامت_پوست #سلامت_مو #تخفيف #آفر #نياوران #فرمانيه #اقدسيه #پيلينگ #ميكرونيدلينگ #ليفت_صورت #ليفت #كربن_تراپى #ميكروبليدينگ #جوانسازي #زيبايي_پوست #زيبايي_مو #مزوتراپي #پاكسازي #tattooremoval #فيشيال #مزوتراپی #پاك_كردن_تتو #

170
4 days ago

دابلو از امواج مافوق صوت استفاده میکند در دستگاه دابلو از امواج اولتراسوند (مافوق صوت) استفاده می شود که با کمک تکنولوژی پیشرفته ای مانند عدسی صوت را در نقطه ای کانونی جمع می نماید که نتیجه آن ایجاد گرمای موضعی در عمق نقاط مورد نظر از پوست و بافت زیرین آن می باشد و از این طریق موجب تخریب کلاژن های قدیمی و بازسازی کلاژن جدید میگردد. همانگونه که ذکر شد مزیت اصلی دستگاه دابلو و استفاده از روش هایفو رساندن کمترین آسیب به سطح پوست و در نتیجه پیشگیری از عوارضی همچون سوختگی و لک روی پوست صورت است ضمن اینکه لیفتینگ و کشیدگی پوست صورت نیز با دستگاه دابلو به صورت چشمگیر نسبت به سایر روش های قبلی بالاتر است ، به شکلی که بیمار در همان روزها و هفته های اول پس از انجام درمان ، این تغییر را در پوست خود را احساس می کند. از طرفی تک جلسه ای بودن انجام هایفو تراپی با دستگاه دابلو و ماندگاری حداقل 9-12 ماهه ، سریع الاثر بودن و بازگشت به زندگی عادی سریع پس از انجام این روش از ویژگی های منحصر بفرد آن است. . كلينيك پزشكى و زيبايى The Beauty Touch ‎آماده ارائه خدمات تخصصى به شما دوستداران زيبايى مى باشد. ———————————————————— . . ☎️021-22285555 ☎️021-22284733 📲09194632885 📍Tehran,Niavaran . . ‎ #زاويه_فك #زاويه_سازي_صورت #ژل_لب #ژل_گونه #فيلر_لب #لاغري_شكم #سلولیت #تناسب_اندام #سلامت_پوست #سلامت_مو #تخفيف #آفر #نياوران #فرمانيه #اقدسيه #پيلينگ #ميكرونيدلينگ #ليفت_صورت #ليفت #كربن_تراپى #ميكروبليدينگ #جوانسازي #زيبايي_پوست #زيبايي_مو #مزوتراپي #پاكسازي #tattooremoval #فيشيال #مزوتراپی #پاك_كردن_تتو #

200
4 days ago

. . . . ✏ #مرام_المصری 🎤 #thecivilwars 🎵dance me to the end of love . جمعه ها باید صندوقچه ی #امید را باز کرد ، یک گوشه آرام نشست و پازلِ #خوشبختی را کامل کرد . جمعه ، یعنی آرامش ، و آرامش یعنی ؛ #لبخندهایی که از تهِ دل باشد . # جمعه تان آرام، پراز عشق ولذت ، و لبخندهایتان از تهِ دل . ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #آجودانيه #نياوران #صاحبقرانيه #عشق #فرمانيه #آرامش #اقدسيه #تجريش #ازگل #شكوفه #قيطريه #كامرانيه #زندگي_زيباست_اگر_زيبا_زندگي_كنيم #زيبا #آرامش #انرژی_مثبت #حال_خوب_رو_گسترش_بدیم 😊 #عاشقانه #love

2512
4 days ago

سالن تخصصي ناخن رنگين كمان 1398 ترميم و ژليش ☺️😉👌🏻❤️ 🔸 هزينه اين كار در حال حاضر شامل : ترميم : 65,000 ژليش : 60,000 هر شكسته يا افتاده : 10,000🔸 . #ناخن #pasdaran #قيطريه #لاك #لاك_ژل #andarzgo #سهروردي #دربند #داراباد #مزون #nakhon #نياوران #اندرزگو #فرمانيه #اقدسيه #آجودانيه #سوهانك #ژليش #بافتمودخترانه #اراج #niyavaran #الهيه #farmaniye #پارافين_تراپي #شهرك_غرب #elahiyeh #پديكور #andarzgoo #nails

581
1 year ago

192
1 year ago

221
2 years ago

354